תקנון האתר | תחבורה כבדה בישראל

תקנון האתר

1. כללי
1.1. אתר האינטרנט (להלן: "האתר") פותח ומופעל ע"י אתר Machine.co.il (להלן: "החברה"), והוא משמש כאתר תוכן לענף התחבורה הכבדה בארץ.
1.2. הגלישה והשימוש באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן בתקנון זה (להלן: "התקנון"). בתקנון, השימוש במילה "שימוש", על הטיותיה השונות, יכלול כל פעולה ו/או שימוש באתר לרבות ביקור ו/או גלישה ו/או כל שימוש אחר. בטרם השימוש באתר, הינך מתבקש לקרוא היטב את תנאי התקנון. בשימושך באתר, הינך מסכים להיות קשור ולפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון ומאשר בזאת כי קראת והינך מסכים לתנאים אלו. אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי התקנון הינך מתבקש להימנע מכל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.
1.3. תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות, והוא מכוון לזכר ונקבה.
1.4. בתקנון זה יחיד, משמעו גם רבים, על פי העניין.
1.5. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "המשתמש").

 

2. קניין רוחני
2.1. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, היישומים, קוד התכנות, קבצי הגרפיקה, התמונות, העיצובים, הטקסטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, הינם קניינה של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
2.2. שם החברה, הלוגו שלה וכל סימני המסחר באתר הינם קניינה הבלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש אלא באישור החברה מראש ובכתב.
2.3. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה. אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית.

 

3. תנאים נוספים
3.1. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר ומובילים לאתרים אחרים או לתקינות הקישור.
3.2. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי שיגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
3.3. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ובית המשפט המוסמך בתל אביב יהא בעל סמכות שיפוט בלעדית לדון בו.
3.4. תקנון זה כפוף לשינויים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 

4. שירות לקוחות
4.1. במידה ויש למשתמש שאלות לגבי השירותים ו/או המוצגים באתר, המשתמש מוזמן ליצור קשר עם החברה באמצעות פרטי החברה המופיעים בדף "צור קשר" באתר זה.

 

5. הזכות לעיין במידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות")
5.1. סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי:
(א) כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
(ב) בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א) (להלן : "המבקש") בשפה העברית, הערבית או האנגלית.
5.2. סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות קבע כי:
(א) אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע , ואם הוא תושב חוץ - למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
(ב) הסכים בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן (א) יבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותו ויודיע עליהם לכל מי שקיבל ממנו את המידע בתקופה שנקבעה בתקנות.
(ג) סירב בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן ( א) יודיע על כך למבקש, באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
5.3. סעיף 15 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי:
על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון כאמור בסעיף 13 או בסעיף 13א ועל הודעת סירוב כאמור בסעיף 14ג, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

יצירת קשר

שדה חובה

יצירת קשר

שדה חובה

הדף שביקשת יעלה בעוד מספר שניות